ARSENICPLATFORM PRIKAZ PROJEKTA

Arsen i amonijak u vodi za pice: implementacija prekogranicne platforme za bezbednu vodu – ARSENICPLATFORM (HUSRB/1002/121/075) projekat je u cijoj realizaciji ucestvuju strucnjaci sa Eötvös József koledža iz Baje (Madarska) i sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematickog fakulteta u Novom Sadu.

PROBLEMI VODOSNABDEVANJA
ARSENICPLATFORM predstavlja istraživacki program koji je proistekao iz cinjenice da podzemne vode sa visokim alkalitetom i sadržajem arsena, bora, natrijuma i amonijaka, predstavljaju glavne izvore vode za pice za više od 1,8 miliona stanovnika u okrugu Csongrád i Bács-Kiskun (Madarska) i u Backoj i Banatu (Srbija).
Amonijak i arsen prouzrokuju probleme na mnogim postrojenjima za pripremu vode za pice, tako da se vecina stanovništva u navedenim oblastima snabdeva vodom za pice u kojoj je sadržaj amonijaka i arsena iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija za vodu za pice (0,5 mg/l i 10 µg/l, redom), definisanih Direktivom Evropske Unije (98/83/EC).
Konkretno u Srbiji, oko 40% populacije (>600,000 ljudi) snabdeva se vodom za pice koja sadrži više od 10 µg As/l. Sadržaj arsena u vodi varira od 50 do 100 µg As/l, a ima i opština u kojima se njegov sadržaj u vodi za pice krece i do 250 µg As/l.
Pored arsena u podzemnim vodama koje služe za vodosnabdevanje naselja u podrucjima srednjeg i severnog Banata, zapadne Backe i delom južne Backe, u vodi se nalaze i prirodne organske materije u koncentracijama i do 13 mg/l TOC. Takode utvrdeno je, da preko 70% vode za pice sadrži amonijak iznad dozvoljenih vrednosti.

CILJEVI PROJEKTA
Ciljevi projekta Arsenicplatform su impleme-ntacija Platforme za zdravstveno bezbednu vodu za pice, iznalaženje rešenja za probleme povecanog sadržaja arsena i amonijaka u vodi, kao i pružanje neophodne ekspertize i sprovodenje obuke kako bi se optimizovao infrastrukturni razvoj u oblasti vodosnabdevanja u regionu.
Kako bi se ovo postiglo, pored implementacije Platforme, projektom je obuhvacen i niz drugih aktivnosti ukljucujuci:

  • formiranje zajednicke baze podataka o kvalitetu voda u oblastima obuhvacenim projektom,
  • adaptaciju laboratorijskog prostora i nabavku opreme (mobilne pilot procesne jedinice za oksidaciju, koagulaciju i flokulaciju, membran-sku filtraciju),
  • razvoj procesa za uklanjanje asena i amonijaka,
  • stabilizaciju mulja koji sadrži arsen,
  • ispitivanje uticaja prirodnih organskih materija na uklanjanje arsena,
  • organizovanje konferencija i radionica na kojima ce se vršiti razmena ideja i rezultata istraživanja, kao i
  • objavljivanje ciljeva i rezultata sprovedenih istraživanja, putem razlicitih medija.

U okviru projekta ce se kroz laboratorijska i pilot istraživanja ispitati razliciti mehanizmi i efikasnost odredenih tehnoloških procesa u pogledu smanjenja sadržaja arsena i amonijaka u vodi bogatoj prirodnim organskim materijama. Takode, ispitivace se sastav mulja koji nastaje tokom obrade vode razlicitim tehnikama i mogucnost minimize-ranja njegovog uticaja na životnu sredinu tokom dalje obrade i odlaganja.
Sprovedena istraživanja poslužice kao osnova za utvrdivanje relevantnih faktora okoline i uloge drugih zagadujucih materija u procesu uklanjanja arsena i amonijaka.
Dobijeni rezultati prosledeni ciljnim grupama (akademskoj javnosti, predstavnicima vlasti i strucnjacima u oblasti voda, lokalnim i regionalnim samoupravnim zajednicama i dr.), omogucice ljudima iz oblasti vodosnabdevanja bolje razu-mevanje i veštine za razvoj ekonomicnih strategija upravljanja vodom za pice, kao što su pravilan izbor procesa obrade vode ili optimizacija rada postrojenja za pripremu vode za pice.
Preko Platforme, putem transfera znanja obezbedice se širok pristup elementima kao što su:

  • Interdisciplinarni istraživacki programi za rešavanje kriticnih problema u upravljanju kvalitetom vode za pice u regionu, ukljucujuci i pitanja kao što je, na primer, izbor tehnologije za pripremu vode za pice.
  • Program obuke za clanove Platforme u upravljanju kvalitetom vode za pice, kako bi što bolje doprineli podizanju kapaciteta u oblasti javnog obrazovanja o pitanjima o životnoj sredini i zdravlju koja su u vezi sa upravljanjem vodama.
  • Tehnicka obuka i podizanje kapaciteta servisa za podršku komunalnim preduzecima i drugim strucnjacima za vode, ukljucujuci i vladine zvanicnike koji imaju odgovornost za upravljanje bezbednom vodom za pice.

“Arsen i amonijak u vodi za pice: implementacija prekogranicne platforme za bezbednu voduARSENICPLATFORM projekat, putem razvoja prekogranicne saradnje i istovremeno podsticanje dijaloga i partnerstva izmedu naucnih institucija i svih zainteresovanih strana u oblasti, ukljucujuci vlasti i donosioce odluka, ima za cilj da ostvari dugotrajan uticaj na regionalnu politiku u oblasti vodosnabdevanja i razvoj ekonomicnih strategija upravljanja vodom za pice.