ARSENICPLATFORM KONTAKT
Dr Aleksandra Tubic
Tel: +381 21 485 2724
Fax: +381 21 454 065
aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs

Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematicki fakultet
Departman za hemiju, biohemiju
i zaštitu životne sredine
Trg Dositeja Obradovica 3, 21000 Novi Sad